INTEGRUOTOS VADYBOS SISTEMOS POLITIKA

Esminiai principai:

  • Gerinti organizacijos veiklos rodiklius nuolatos analizuojant kliento esamus bei būsimus poreikius ir siekiant šių poreikių patenkinimo.
  • Kurti tinkamą darbo aplinką – kiekvienam organizacijos darbuotojui sudaryti sąlygas realizuoti sugebėjimus savo paties ir organizacijos naudai.
  • Gerinti veiklos valdymą taikant procesinį ir sisteminį požiūrį, sprendimus priimti tik duomenų ir informacijos analizės pagrindu.
  • Atitikti standartų LST EN ISO 9001:2015, LST EN ISO 14001:2015; BS OHSAS 18001:2007 reikalavimus ir nuolatos gerinti kokybės, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos rezultatyvumą.
  • Valdyti profesinę riziką.
  • Siekti aplinkosaugos taršos prevencijos ir užtikrinti reikšmingų aspektų gerinimą.

 

Kompanijos direktorius užtikrina, kad teikiamų paslaugų kokybė yra neatskiriama verslo sėkmės dalis, prisiima atsakomybę už šią sritį ir įsipareigoja:

  • taikyti kokybės, aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą kliento, teisinių ir kitų organizacijos veiklai taikomų reikalavimų vykdymui gerinti;
  • skirti išteklius vadybos sistemai palaikyti ir šiai politikai įgyvendinti;
  • vykdyti darbuotojų darbo sąlygų gerinimą, užtikrinimą. Vykdyti ligų ir susirgimų prevenciją;
  • į savo veiklą įtraukti socialinius ir aplinkosaugos klausimus, bendradarbiaujant su visais suinteresuotais visuomenės, verslo ir valdžios atstovais, vadovautis pagarbos žmogui, visuomenei bei gamtai vertybiniais principais.

 

Misija

Operatyviai teikti rinkai kokybiškas transporto ir logistikos paslaugas, atsižvelgiant į kiekvieno kliento poreikius.

Vizija

Konkurencinga ir tvari organizacija, kuri leistų savo klientams daug efektyviau ir profesionaliau siekti norimų rezultatų.

 

Siekiant tikslų bendradarbiaujame su suinteresuotomis šalimis: klientais,  kontroliuojančiomis institucijomis, partneriais, darbuotojais, tiekėjais, atsiskaitome už rezultatus akcininkams ir įmonės vadovybei. Atsakingai elgiamės su gamta, aplinka, užtikriname darbuotojams darbo ir veiklos saugą ir sveikatą. Veikiame pagal veiklai keliamus teisės aktus ir kitus dokumentus.